WWW.ENERGICA.CO.TH
Hotel And Hospital
Once-through Boiler
IoT (Internet of Things)
ถังน้ำร้อน
เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Fumigator) ฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ Hot!
Solar PV Rooftop
Solar Hot Water
Heat pipe Economizer
Micro-Emulsion System
Heat Pump
 
 
Micro-Emulsion System
 

Micro-emulsion system ( MEC) เป็นระบบที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิง

 

โดยเป็นเชื้อเพลิงที่ Water-in-oil โดยน้ำมันเป็นฟิล์มหุ้มผิวภายนอกและมีน้ำอยู่ภายใน เมื่อพ่นเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้ว น้ำจะดูดความร้อนกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ปริมาตรของน้ำเพิ่มขึ้นนับพันเท่าจนมีลักษณะเหมือนการระเบิดซึ่งเรียกว่าการเกิด Second Atomization ทำให้ 

- พื้นที่ผิวของเชื้อเพลิงที่สัมผัสกับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น

- การเผาไหม้ของ (1) จะสมบูรณ์มากกว่าน้ำมันทั่วไป (2) ตามรูปการเผาไหม้ด้านล่าง

- ประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงขึ้น

- ขนาดอนุภาคของเชื้อเพลิงเล็กกว่าน้ำมันเตาปกติ (50 micron)

 

จุดเด่นและผลประหยัดของ Micro-Emulsion

- ขนาดโมเลกุลระดับนาโน (เล็กกว่า 1 micron) ของน้ำมันกับน้ำ ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน

- เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำมันกับอากาศ ทำให้เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ในห้องเผาไหม้

- ช่วยให้การเผาไหม้ของน้ำมัน ในหม้อกำเนิดไอน้ำหรือเตาเผาอุตสาหกรรม มีความสมบูรณ์มากขึ้น ลดการใช้น้ำมันลงได้ 3-5%

- ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ ลดปริมาณฝุ่น เขม่า ควัน ได้ 50-80%

 

การเลือกใช้งานระบบ MEC

1. หม้อไอน้ำเชื้องเพลิงน้ำมันเตาขนาดตั้งแต่ 3ตันขึ้นไป และใช้น้ำมันเตาในปริมาณตั้งแต่ 50,000 ลิตรต่อเดือน

2. ลูกค้าที่ต้องการลดปริมาณเขม่า ฝุ่น จากไอเสียของหม้อไอน้ำ

 

“MEC-system เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม”