WWW.ENERGICA.CO.TH
The Sukosol, Bangkok (Water Source Heat pump & Air Source Heat pump)

                             Water Source Heat pump & Air Source Heat pump

 

       โรงแรมมีจํานวนห้องพัก 482 ห้อง ในการทําน้ำร้อนสําหรับห้องพักแขก ห้องครัว
และห้องซักผ้า 
ระบบเดิม หม้อไอน้ำ LPG ในการผลิตไอน้ำจากนั้นป้อนไอน้ำเข้าสู่ Hot Water Generator 
ระบบใหม่ ใช้ Heat pump ทำน้ำร้อน ซึ่งจะลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนของโรงแรมได้

โดยระบบการจ่ายน้ำร้อนเป็น 2 โซน

1. ตึกศรีอยุธยา จ่ายน้ำร้อนให้กับห้องพักแขกจำนวน 180 ห้อง, ห้องครัวและห้องซักผ้า 

ติดตั้ง Water Source Heat pump 
โดยใช้แหล่งความร้อนจากน้ำ Cooling Tower ซึ่งหลังแลกเปลี่ยนความร้อนให้
กับน้ำร้อนแล้ว อุณหภูมิน้ำลดลงจากเดิม 3-5 องศาเซลเซียส

2. ตึกสยามทาวเวอร์ จ่ายน้ำร้อนให้กับ ห้องพักแขกจำนวน 302 ห้อง
  
ติดตั้ง Water Source Heat pump จ่ายน้ำร้อนให้กับห้องพักชั้น 7-19    
โดยใช้แหล่งความร้อนจากน้ำ Cooling Tower 

ติดตั้ง Air Source Heat pump จ่ายน้ำร้อนให้กับห้องพักชั้น 20-23 
ได้ลมเย็นจากให้กับห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

             

Project Update Project Update Project Update Project Update
       
Project Update Project Update Project Update Project Update
       
Project Update Project Update Project Update Project Update
       
Project Update Project Update Project Update Project Update