WWW.ENERGICA.CO.TH
The Bayview Hotel Pattaya (ฟิล์มเคลือบกระจกกันความร้อน SolProtect)

SolProtect ฟิล์มเคลือบกระจกกันความร้อนสำหรับอาคาร

เดอะ เบย์วิว พัทยา

ฟิล์มเคลือบกระจกกันความร้อนสำหรับห้องพักแขก ป้องกันรังสีความร้อนเข้าในห้องพัก ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ แต่ยังคงมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน

 

ซึ่งหลังจากทาฟิล์มเคลือบกระจกกันความร้อนแล้ว สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ 99.6% ป้องกันรังสีอินฟาเรด (IR) ได้ 86% และยอมให้แสงผ่าน (VL) ได้ 74%

Project Update Project Update Project Update